Những hình ảnh để đời về kinh thành Huế năm 1896 – 1900

2903

Ngai vàng của vua, voi chiến trong Hoàng thành, vẻ uy nghi của viện Cơ Mật… là loạt ảnh hiếm có về kinh thành Huế những năm 1896 – 1900.

SHARE